Οροι Χρησης

These Terms govern your access to, usage of all content, Product and Services available at website (the “Service”) operated by (“us”, “we”, or “our”).

Your access to our services are subject to your acceptance, without modification, of all of the terms and conditions contained herein and all other operating rules and policies published and that may be published from time to time by us.

Please read the Agreement carefully before accessing or using our Services. By accessing or using any part of our Services, you agree to be bound by these Terms. If you do not agree to any part of the terms of the Agreement, then you may not access or use our Services.

Intellectual Property

The Agreement does not transfer from Us to you any of Ours or third party intellectual property, and all right, title, and interest in and to such property will remain (as between the parties) solely with and its licensors.

Third Party Services

In using the Services, you may use third-party services, products, software, embeds, or applications developed by a third party (“Third Party Services”).

If you use any Third Party Services, you understand that:

  • Any use of a Third Party Service is at your own risk, and we shall not be responsible or liable to anyone for Third Party websites or Services.
  • You acknowledge and agree that We shall not be responsible or liable for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

Accounts

Where use of any part of our Services requires an account, you agree to provide us with complete and accurate information when you register for an account.

You will be solely responsible and liable for any activity that occurs under your account. You are responsible for keeping your account information up-to-date and for keeping your password secure.

You are responsible for maintaining the security of your account that you use to access the Service. You shall not share or misuse your access credentials. You must notify us immediately of any unauthorized uses of your account or upon becoming aware of any other breach of security.

Termination

We may terminate or suspend your access to all or any part of our Services at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately.

If you wish to terminate the Agreement or your account, you may simply discontinue using our Services.

All provisions of the Agreement which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity, and limitations of liability.

Disclaimer

Our Services are provided “AS IS.” and “AS AVAILABLE” basis. and its suppliers and licensors hereby disclaim all warranties of any kind, express or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Neither , nor its suppliers and licensors, makes any warranty that our Services will be error free or that access thereto will be continuous or uninterrupted. You understand that you download from, or otherwise obtain content or services through, our Services at your own discretion and risk.

Jurisdiction and Applicable Law

Except to the extent any applicable law provides otherwise, the Agreement and any access to or use of our Services will be governed by the laws of .

The proper venue for any disputes arising out of or relating to the Agreement and any access to or use of our Services will be the state and federal courts located in .

Changes

reserves the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time.

If we make changes that are material, we will let you know by posting on our website, or by sending you an email or other communication before the changes take effect. The notice will designate a reasonable period of time after which the new terms will take effect.

If you disagree with our changes, then you should stop using our Services within the designated notice period, or once the changes become effective.

Your continued use of our Services will be subject to the new terms.

Όροι Χρήσης

Αυτοί οι Όροι διέπουν την πρόσβασή σας σε, τη χρήση όλου του περιεχομένου, του Προϊόντος και των Υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο (η “Υπηρεσία”) που λειτουργεί από (“εμάς”, “εμείς” ή “μας”).

Η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας υπόκειται στην αποδοχή σας, χωρίς τροποποίηση, όλων των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν και όλων των άλλων κανόνων και πολιτικών λειτουργίας που δημοσιεύονται και που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς από εμάς.

Διαβάστε προσεκτικά το Συμφωνητικό πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση ή χρήση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανένα μέρος των όρων της Συμφωνίας, τότε ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Πνευματική ιδιοκτησία
Το Συμφωνητικό δεν μεταβιβάζει από εμάς σε μας οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία μας ή τρίτου μέρους, και όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και το ενδιαφέρον για και σε αυτήν την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (όπως μεταξύ των μερών) αποκλειστικά με και τους αδειούχους της.

Υπηρεσίες τρίτων
Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες, προϊόντα, λογισμικό, ενσωματώσεις ή εφαρμογές τρίτων που έχουν αναπτυχθεί από τρίτο μέρος (“Υπηρεσίες τρίτων”).

Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτων, κατανοείτε ότι:

Οποιαδήποτε χρήση μιας Υπηρεσίας Τρίτων είναι με δική σας ευθύνη και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι έναντι τρίτων για ιστότοπους ή Υπηρεσίες Τρίτων.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθεται σε ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστότοπων ή υπηρεσιών.

Λογαριασμοί
Όταν η χρήση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών μας απαιτεί λογαριασμό, συμφωνείτε να μας παρέχετε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες κατά την εγγραφή σας σε έναν λογαριασμό.

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση των στοιχείων του λογαριασμού σας και για την προστασία του κωδικού πρόσβασής σας.

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην Υπηρεσία. Δεν θα κοινοποιείτε ή θα κάνετε κακή χρήση των διαπιστευτηρίων πρόσβασης. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή μόλις ενημερωθείτε για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας.

Λήξη
Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας σε όλες ή σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών μας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς ειδοποίηση, με άμεση ισχύ.

Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τη Συμφωνία ή τον λογαριασμό σας, μπορείτε απλώς να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

Όλες οι διατάξεις της Συμφωνίας, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να επιβιώσουν από τον τερματισμό, θα επιβιώσουν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων ιδιοκτησίας, αποποίησης εγγύησης, αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης.

Αποποίηση ευθυνών
Οι υπηρεσίες μας παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». και “ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ” βάση. και οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοί του αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε, ούτε οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοί του, παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες μας θα είναι χωρίς σφάλματα ή ότι η πρόσβαση σε αυτές θα είναι συνεχής ή αδιάκοπη. Καταλαβαίνετε ότι πραγματοποιείτε λήψη από ή λαμβάνετε με άλλο τρόπο περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω των Υπηρεσιών μας κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και με δική σας ευθύνη.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο
Εκτός από την έκταση που ο εφαρμοστέος νόμος προβλέπει διαφορετικά, η Συμφωνία και οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών μας θα διέπονται από τους νόμους της.

Ο κατάλληλος χώρος για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη Συμφωνία και οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών μας θα είναι τα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται.

Αλλαγές
διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή.

Εάν πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές, θα σας ενημερώσουμε δημοσιεύοντας στον ιστότοπό μας ή στέλνοντάς σας email ή άλλη επικοινωνία πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών. Η ειδοποίηση θα ορίσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι όροι.

Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές μας, τότε θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εντός της καθορισμένης προθεσμίας ειδοποίησης ή όταν οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Η συνεχής χρήση των Υπηρεσιών μας υπόκειται στους νέους όρους.

elGreek